Web sitemiz hizmetinizdedir
Geleceğin için...

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu” Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği İktisadi İşletmesi tarafından hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği İktisadi İşletmesi’ndedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik, iletişim, eğitim, finans ve sağlık bilgileriniz, sizinle ve ailenizle ilgili finansal bilgiler ve ceza mahkumiyeti dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz, tarafınıza burs ve/veya yardım sağlanıp sağlanamayacağının vakfımızca değerlendirilebilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirkete ait web sitelerinde yer alan Burs Başvuru Formu, iletişim formu, fiziksel ortamda doldurulan form ve belgelerin tarafınızca doldurulması suretiyle elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı açık rızanızdır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kimlik, iletişim, eğitim, finans ve sağlık bilgileriniz, sizinle ve ailenizle ilgili finansal bilgiler ve ceza mahkumiyeti dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz, ödemelerin yapılabilmesi amacıyla bankalara, bilgi doğrulaması amacıyla iş birliği yapılan kurumlara ve referanslara, yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlara ilgili yasa gereği aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Vakfımıza başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı fiziksel ortamda Kemal Paşa, Onsekiz Sekbanlar Sk. No:16, 34134 Fatih/İstanbul adresine veya güvenli elektronik imzalı belgeyi kvkk@marifetyurtlari.com adresine gönderebilirsiniz.