Web sitemiz hizmetinizdedir
Geleceğin için...

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Özel Marifet Öğrenci Yurtları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İş bu aydınlatma metni, Özel Marifet Öğrenci Yurtları tarafından 6698 sayılı yeni (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Özel Marifet Öğrenci Yurtları amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilere dair yurt öğrencilerini, aday öğrencileri, bursiyerleri, bursiyer adaylarını, ziyaretçileri, https://marifetyurtlari.com sitesini ziyaret eden kullanıcıları, iş birliği içerisindeki kurum ve kuruluşların çalışan ve yetkilileri ile web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Özel Marifet Öğrenci Yurtları, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Özel Marifet Öğrenci Yurtları, kişisel bilgilerinizin gizliliğine önem vermekte ve kişisel verilerinizi güvende tutmayı taahhüt etmektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tarafımız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile internet sitemizde (mobil uygulaması dahil), ziyaretçi bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi, kullanımı, imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası’nın geçerli olduğunu belirtmek isteriz.

İnternet sitemizde tarafımızca çerez (cookie) ve iletişim kutusu vasıtasıyla tarafımıza ilettiğiniz (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ad, soyad, e-posta, adres, telefon numarası, cv (özgeçmiş) diğer kişisel veriler işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayat, kılık ve kıyafet, mahkûmiyet, genetik ve biometrik veriler gibi olarak sınırlı sayıda listelenmiş olan, kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel verilerdir. Sağlık ve cinsel hayat hariç olmak üzere, diğer özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması için açık rıza gereklidir. Eğer kanun bu verileri almayı zorunlu tutuyorsa, bu halde açık rıza gerekmemektedir. Sağlık hizmet kuruluşları tarafından, hizmet kapsamında sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileri saklanan hallerde, açık rızaya gerek bulunmamaktadır.

BİLGİLERİN KORUNMASI

Bu sitede, ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre, tarafımız veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

Sitemize talep ve şikayetlerinizi iletme veya bilgi güncelleme amacıyla girdiğiniz bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Özel Marifet Öğrenci Yurtları
Adres: KEMALPAŞA MAH. 18 SEKBANLAR SOK. SEKBAN APT. NO:16/4 FATİH/İSTANBUL, 34134 Fatih/İstanbul

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Özel Marifet Öğrenci Yurtları , kişisel verileri doğrudan bursiyerlerin, bursiyer adaylarının, yurt öğrencilerinin, yurt öğrenicisi adaylarının, ziyaretçilerin, çevrimiçi ziyaretçilerin ve CCTV, log kayıtları, fiziksel ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Özel Marifet Öğrenci Yurtları faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Özel Marifet Öğrenci Yurtları, kişisel verilerinizi Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
• İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
• Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Faaliyetlerinin Dernek Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
• Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Yerleşkelerinin ve Taşınırlarının Temini
• Özel Marifet Öğrenci Yurtları Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması
Özel Marifet Öğrenci Yurtları tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan Özel Marifet Öğrenci Yurtları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. (Sitemize eklenecek)

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun şekilde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

Özel Marifet Öğrenci Yurtları tarafından kişisel verilerin aktarımı konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan Özel Marifet Öğrenci Yurtları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. (Sitemize eklenecek)

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Özel Marifet Öğrenci Yurtları Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “KVKK Başvuru Formu” aracılığıyla gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.